Homeopati

DyrNaturligvis ønsker at dyrene skal behandles helhetlig, slik at den totale helsen forbedres, og ikke bare at symptomene dempes for en periode.
Vi vet at naturmedisin kan være både mer skånsom, og kan lindre plager vanlig veterinærmedisin ikke kan og sammen med veterinærmedisinsk behandling kan naturmedisinen også bidra til et totalt bedre tilbud til dyr og dyreeiere.

Historie

Homeopatiens behandlingshistorie strekker seg langt tilbake i tid. Det homeopatiske prinsipp er beskrevet allerede i gamle indiske, greske, kinesiske og jødiske skrifter. Hippokrates (460-377 f.Kr.) postulerte at «sykdom elimineres gjennom midler som kan fremkalle lignende symptomer». Paracelsus (1493-1541) hevdet også at «det samme må helbredes med det samme»: similia similibus curentur. Paracelsus var skeptisk til den romerske legen Galéns medisinske teorier, blant annet hans hovedprinsipp contraria contrariis. Contraria-prinsippet dominerer fortsatt dagens konvensjonelle medisinske tankegang og innebærer bruk av medisiner som fører til en tilstand som er motsatt av sykdommens hovedsymptomer
Hippokrates oppdaget og var opptatt av kroppens egne evner til å helbrede seg selv, og jobbet for å fremme disse egenskaper. Den tyske legen som senere tok opp denne måten å tenke på var Samuel Hahnemann (1755-1853). Hahnemann var på sin tid betraktet som en av Tysklands fremste leger, og var den som satte homeopatien i system og gjorde de første legemiddelforsøkene. Han er siden blitt regnet som homeopatiens grunnlegger. Dette førte til at han la ned et betydelig arbeid med forskning og dokumentasjon av homeopatien.

Slik kom dr. Hahnemann på sporet

Hahnemann behersket åtte språk og brukte sine språkkunnskaper til å oversette medisinsk litteratur. Det var under oversettelsen av Dr. William Cullens «A Treatise on Materia Medica» at han kom på sporet av det homeopatiske prinsipp. Her stod det blant annet at malariamedisinen kinin foruten å kurere malariafeber også kunne fremkalle malarialignende symptomer. Dette syntes Hahnemann virket underlig og bestemte seg for å teste ut medisinen på seg selv. Til sin forbauselse utviklet han typiske malariasymptomer. Han gjentok forsøket flere ganger og fikk kolleger til å gjøre det samme. Alle utviklet de samme malarialignende symptomene. Dette var begynnelsen på en periode med eksperimentering og videre utforskning som varte i seks år før han publiserte sine oppdagelser om likhetsloven.

Homeopatiske midler

Homeopatiske medisiner kalles midler. Den homeopatiske metoden benytter midler laget på stoffer som er svært fortynnet. Disse stoffene kan være planter, mineraler, stoffer fra dyreriket eller hva som helst annet. Det kan i prinsippet lages homeopatisk medisin på alle stoffer og substanser. De homeopatiske midlene er verken forurensende for miljøet, verken i bruk eller fremstilling. I tillegg er de enkle å bruke og svært billige. Midlene er helt naturlige og blir aldri fremstilt kunstig i laboratorier. De produseres kun ved farmasøytiske fabrikker i bla. Sverige, Tyskland, Belgia og England. Disse fabrikkene tilfredsstiller strenge farmasøytiske krav og retningslinjer (GP-Good Manufacture Practice, GLP-Good Laboratory Practice). I Norge regnes homeopatiske midler som legemidler og selges derfor kun fra apotek.

Veterinærhomeopati og utbredelse

Homeopati er kanskje er utbredt enn du tror, også innenfor veterinærområdet. Veterinærer i Europa og ellers i verden, benytter seg av homeopatisk behandling i langt større grad enn i Norge. I England finnes egne klinikker for homeopatisk behandling av dyr, både smådyr/kjæledyr og produksjonsdyr.

For å kunne gi et seriøst behandlingstilbud, er det viktig å kunnskap om den dyrearten som skal behandles. I tillegg til seriøs faglig kunnskap, må homeopaten også kjenne til dyreartens etiologi, dvs. adferdsmønster, kroppsspråk, instinkter osv. Å også ha kunnskap og erfaring fra arbeid med dyr og ulike sportsgrener er også av stor hjelp ved behandling av syke dyr.

Nettopp fordi homeopatien er en behandlingsform som vurderer og tar i betraktning hele individet er artskunnskapen viktig. Fordi homeopatien også legger vekt på psyken ved valg av medisin, er det viktig å kjenne dyrearten slik at dyret ikke feiltolkes og tillegges egenskaper den kanskje ikke har. Menneskeliggjøring eller manglende kunnskap rundt dette kan gi feil vurderinger og dermed feil behandling. Å oppsøke en person med utdannelse i dyrehomeopati (eks. veteropat) er derfor viktig.

Hvordan virker homeopati?

Homeopati virker ikke på samme kjemiske måte i kroppen, som vi er vant med fra den moderne skolemedisinen som går direkte på angriperen, mens den homeopatiske behandlingen styrker immunforsvaret, istedenfor å angripe bakterier eller virus direkte, vil denne behandlingsformen også kunne virke forebyggende mot infeksjoner i fremtiden. Et styrket immunforsvar vil gi økt resistens mot bakterier og virus, og vil hjelpe kroppen til raskere å bekjempe infeksjoner på egenhånd. Også mot andre ubalanser i kroppen, eks. hormonelle, hjelpes kroppen til å gjenopprette det normale. Fordi homeopati stimulerer kroppens egen helbredende evne vil man få en varig bedring og ikke bare en kortvarig lindring av symptomene, pasienten vil også få bedre motstandskraft og energi.

Det er lenge forsøkt å finne en naturvitenskapelig forskningsmetode som kan forklare virkningsmekanismen til homeopati, uten at det har helt lykkes. Klinisk erfaring fra leger, veterinærer, homeopater/veteropater og andre, viser likevel at homeopatiske midler har positiv effekt. Etter hånden er det også gjort stadig flere undersøkelser og vitenskapelig forskning som bekrefter det enhver homeopat/veteropat ser i praksis. Det avsettes også stadig mer midler for å utdype forskningen.

Likt helbredes av lignende

Ordet homeopati kommer av de greske ordene «homoios», som betyr lik eller lignende, og «pathos», som betyr sykdom. Dette avspeiler homeopatiens hovedprinsipp – likhetsloven.

Likhetsloven postulerer at sykdom kan leges av et stoff, som ved utprøving har kunnet fremkalle symptomer som ligner pasientens symptomer. Gjennom middelutprøvinger kjenner vi egenskapene og symptomene til tusenvis av stoffer vi bruker i homeopatien. Disse er dokumentert gjennom 200 år i Materia Medica. Materia Medica inneholder fortegnelse over de symptomer og tegn det enkelte middelet dekker. Når pasientens symptomer samsvarer med symptomene for et spesifikt middel, kan ideelt brukes i behandling av pasientenes plager. Det vi ser i klinisk arbeid med homeopatiske midler er at de stimulerer og styrker kroppens immunforsvar. Dette betyr at kroppen blir stimulert til å gjenopprette balansen og dermed «helbreder seg selv». Vi vet at kroppen har slike unike evner, for eksempel. Når vi kutter oss, så gror såret igjen av seg selv. Det er når kroppens evne til å helbrede seg selv er svekket, at symptomer og sykdom oppstår. Homeopati gir impulser slik at evnen til å helbrede seg selv styrkes ved at forsvarsapparatet blir styrket, tilbakefall blir borte eller sjeldnere og dyrets generelle helsetilstand blir bedret.

Et dyr som gjentatte ganger får infeksjoner kan ha et svekket immunsystem. Her er homeopati en utmerket medisin for å styrke. Et styrket immunforsvar vil gi økt resistens mot bakterier og virus, og vil hjelpe kroppen til raskere å bekjempe infeksjoner på egenhånd. Siden homeopatisk behandling styrker immunforsvaret istedenfor å angripe bakteriene direkte vil behandlingen også kunne virke forebyggende mot infeksjoner i fremtiden.

Da homeopati er en helhetlig behandlingsmetode, hvor hele individet blir vurdert, er det viktig å få frem tidligere sykehistorie, viktige hendelser, personlighet etc., da alt er med til å påvirke vår helse og blir en totalvurdering av hvilket middel som skal brukes. Ulike individer med samme sykdom (symptomer) kan derfor få helt ulikt middel på bakgrunn av personlighet og historikk.

Hvordan jobber en veteropat?

Ved førstegangskonsultasjon foretas det en grundig gjennom gang, i form av et intervju og en undersøkelse, for å få et så oversiktlig bilde av pasienten som mulig.

Vanlige lidelser å oppsøke homeopati for:
• Redusert immunforsvar og gjentatte infeksjoner
• Allergi
• Infertilitet
• Hormonell ubalanse
• Angst/uro
• Depresjon/nedstemthet
• Fordøyelsesplager
• Smerter og stivhet i rygg/nakke/ledd
• Eksem
• Plager med ører

Homeopatisk behandling kan brukes ved de aller fleste sykdommer bare en finner det midlet som stemmer med de symptomene kroppen viser.